Tlf: +45 53 77 28 50 info@hometjek.dk

Lejebetingelser

Lejebetingelser

Indledning.

Den lejeaftale du indgår gennem Hometjek Alanya, er indgået mellem dig som lejer og ferieboligens ejer som udlejer. Nærværende lejebetingelser er gældende for den lejeaftale, der med Hometjek Alanya som formidler er indgået mellem ejer af ferieboligen og lejer. Hometjek Alanya fungerer alene som formidler, og er således alene ansvarlig som sådan. Udlejningen af de ferieboliger som Hometjek Alanya formidler sker altid på følgende nedenstående betingelser, der udgør aftalegrundlaget mellem ejer af feriebolig og lejer.
Såfremt du vælger at tilkøbe andre ydelser, eller modtager andre ydelser i tilgift, så som f.eks. Transfer, Billeje, Udflugter, Wifi, Cykler m.v., er der tale om aftaler indgået mellem dig som lejer og udbyder af den tilkøbte ydelse, og sådanne ydelser er således ikke omfattet af nærværende lejebetingelser, der alene regulerer aftalen med Hometjek Alanya. Ved indgåelse af lejeaftalen erklærer lejer at være fyldt 21 år og at være myndig. Det fremsendte lejebevis er gyldigt når depositum er indbetalt. Aftalen er bindende.

1.    Lejeperiode.

De på lejebeviset anførte ankomst- og afrejsetidspunkter er til enhver tid gældende. I lejedokumenterne findes oplysninger om, hvornår ferieboligen er indflytningsklart og informationer om nøgleudlevering. Nøglen vil normalt kun kunne udleveres, såfremt den fulde leje er betalt, og mod forevisning af det originale lejebevis.

2.    Ferieboligen.
2.1.  Boligens størrelse

Kvadratmeterstørrelsen, som er angivet i beskrivelsen, er det udvendige mål på ferieboligen. Det indvendige mål kan være op til 15 % mindre. Boligerne er indrettede efter den enkeltes ejers smag og muligheder.

  • Antal deltagere

Det er kun tilladt personer nævnt med navn i lejekontrakten at overnatte i boligen og gøre brug af kompleksets faciliteter.

  • Husdyr og allergi

Husdyr er ikke tilladt. Boligejeren eller Feriebolig Alanya kan dog ikke garantere, at der ikke tidligere har opholdt sig husdyr i huset, eller at ejer ikke selv holder husdyr. Feriebolig Alanya påtager sig intet ansvar for lejers allergiske reaktioner i de enkelte ferieboliger.

  • Støj

Lejere kan – også i ferieboligområder – uventet blive udsat for støj fra byggeri, trafik eller lignende. Hverken boligejeren eller Hometjek Alanya kan gøres ansvarlig for støjgener.

  • Swimmingpools

Hvis ferieboligen indeholder swimmingpool, er lejer af sikkerhedsmæssige årsager forpligtet til at følge enhver anvisning vedrørende swimmingpoolens brug fra boligejer eller Hometjek Alanya. Lejer er selv ansvarlig for brugen af swimmingpoolen. Poolen vil blive passet og tilset af viceværten i komplekset. Børn må ikke opholde sig i pool området uden opsyn af voksne.

  • Gener

Feriehusejer eller Hometjek Alanya kan ikke gøres ansvarlig, i tilfælde af insektangreb i eller omkring ferieboligen eller grunden, samt i tilfælde af tyveri, beskadigelse eller lignende, der vedrører lejers ejendom.

  • Rygning

Rygning er ikke tilladt i boligen.

Såfremt denne regel overtrædes, vil lejer blive holdt ansvarlig, og eventuelle udgifter til rengøring o.a. vil blive afholdt af lejer.

3.    Rengøring.

Den lejede bolig skal renholdes af lejer under opholdet og skal afleveres i ryddelig stand.

Slutrengøring fritager ikke lejer for forpligtelsen til at ordne opvask, grill, tømme køleskab og bortskaffe skrald samt foretage oprydning i og omkring feriebolig før afrejsen. Efterlad altid huset i samme stand som man selv ønsker at overtage det. Obligatorisk slutrengøring betales af lejer.
Under opholdet kan yderligere rengøring bestilles gennem Hometjek Alanya mod ekstra betaling.

4.    Skader og erstatningsansvar.

Lejer skal behandle det lejede forsvarligt, og lejer skal aflevere det lejede i samme stand som ved overdragelsen, med undtagelse af almindelig forringelse som følge af slid og ælde. Lejer er overfor ferieboligejeren ansvarlig for de skader på ferieboligen og/ eller dets inventar, som opstår i løbet af lejeperioden, og som forvoldes af lejer selv eller andre, som af lejer er givet adgang til det lejede feriebolig. Skader på ferieboligen og dets inventar, som opstår i løbet af lejeperioden, skal straks meddeles til Hometjek Alanya.

Hometjek Alanya laver efter hvert lejerskifte en lejerskiftekontrol, hvor mangler og skader på feriebolig og/eller dets inventar, tillige med evt. manglende eller mangelfuld oprydning konstateres. Opdages der efter lejers afrejse skader/mangler, vil disse blive udbedret for den pågældende lejers regning. Hometjek Alanya er ikke ansvarlig for mangler eller gener der skyldes fejl eller svigt i den offentlige forsyning.

5.    Betalingsbetingelser.

Lejeaftalen er bekræftet og bindende ved 1. indbetaling. Forfaldstidspunkter for rettidig betaling af 1. rate og evt. 2. rate fremgår altid af lejebeviset. Ved bookinger der foretages senere end 4 uger før ankomst betales depositum og det fulde lejebeløb straks. Der udleveres ikke nøgle til den lejede feriebolig, medmindre der over Hometjek Alanya er dokumenteret fuld indbetaling af den aftalte leje.

6.    Afregning af forbrug.

I de ferieboliger, hvor energiforbruget ikke er inkluderet i lejeprisen, beregnes der et forud fastsat beløb pr. enhed. Der udleveres ved nøgleafhentning en strømseddel/kuvert eller den ligger et synligt sted i ferieboligen. På denne skal målerstanden straks efter ankomst påføres. Elmåleren aflæses ud for den målerstand med et stor T i hele kWh. Og vandmåler aflæses kun i hele m3 (røde tal aflæses ikke) Ved afrejse aflæser lejer eller Feriebolig Alanya’s servicemedarbejder igen målerstanden, og denne aflæsning danner grundlag for opgørelse af forbruget.

Forbrug afregnes inden afrejse i Tyrkiske Lira som lægges i aflæsningskuverten. Hvis forbrug skal modregnes i depositum tillægges et gebyr på 100 DKK.

Man må regne med ekstra udgifter (el, vand) til de boliger med egen swimmingpool. Udendørs swimmingpools kan ikke forventes at være opvarmet, og kan ikke anvendes hele året.

7.    Depositum.

I forbindelse med opkrævning af deposita ved indgåelse af lejemål vil der i sådanne beløb efter endt lejeperiode blive modregnet udbedring af evt. skader forvoldt af lejer. Restdepositumbeløb vil være lejer i hænde senest 2 uger efter endt lejemål. I tilfælde af skader forvoldt af lejer eller andre tvister kan denne periode strække sig. Dækker depositumbeløbet ikke konstaterede skadeserstatningsbeløb, vil der efter endt lejeperiode tilgå lejer en regning på restbeløbet.

8.    Mangler, reklamation og afhjælpning.

Lejemålet overlades til lejer uden mangler. Såfremt lejer ved overtagelse af ferieboligen konstaterer mangelfuld rengøring, skader eller mangler ved feriebolig, påhviler det lejer straks at reklamere, idet lejer i benægtende fald mister retten til at gøre manglen gældende. Reklamationer vedr. rengøringen skal fremsættes straks. Reklamationer over skader eller mangler skal fremsættes hurtigst muligt og senest 36 timer fra lejeperiodens begyndelse eller efter konstatering af en mangel eller skade. Reklamationer skal rettes til Hometjek Alanya. Ved kontakt til Hometjek Alanya normal åbningstid kan hotline +90 532 495 17 07 benyttes for yderligere information. Lejer er forpligtet til at bidrage til at undgå forværring af skader, mangler og fejl, og medvirke til at holde tabet så lille som muligt for ferieboligejeren og for Hometjek Alanya. Ferieboligens ejer og/eller Hometjek Alanya har ret til at afhjælpe eventuelle fejl og mangler. Lejer er i tilfælde af reklamation forpligtet til at indrømme Hometjek Alanya en rimelig tidsfrist til at rette eller udbedre evt. mangel eller skade. Afrejse fra feriehuset før lejemålets udløb, uden forudgående aftale med Hometjek Alanya, sker for lejers egen regning og risiko. Lejer risikerer således ikke at kunne ophæve lejemålet ved væsentlige mangler eller at have krav på erstatning eller forholdsmæssigt afslag så længe en mangel forringer det lejedes værdi for lejeren. Det skyldes, at lejeren selv har umuliggjort en afhjælpning eller udbedring af den eventuelle skade eller en evt. overflytning til en anden feriebolig. Hometjek Alanya forbeholder sig retten til i forbindelse med en reklamation om muligt – og efter Hometjek Alanyas beslutning – at afhjælpe denne ved at overflytte lejer til en anden feriebolig af tilsvarende pris og kvalitet. Såfremt den fremsatte reklamation efter lejers mening ikke er blevet tilfredsstillende løst under lejeperioden, skal den for efterfølgende behandling fremsættes skriftligt over for Hometjek Alanya senest 14 dage efter lejeperiodens ophør. Et eventuelt erstatningsansvar omfatter kun direkte økonomisk skade. For indirekte skade (følge-skade) eller skade af ikke- økonomisk art (ideel skade) kan Hometjek Alanya eller ferieboligens ejer ikke drages til ansvar. Forefindes der TV/radio og wifi på lejemålet kan Hometjek Alanya ikke stilles til ansvar for om det virker.

9.    Afbestilling.

Lejer kan, før lejemålets begyndelse, opsige denne aftale. Af bevismæssige grunde anbefaler vi, at opsigelsen fremsendes skriftlig pr. e-mail til Hometjek Alanya Afbestilling betragtes først som modtaget, når Hometjek Alanya har bekræftet modtagelsen over for lejer. Opsigelsen er først gældende fra den dag, Hometjek Alanya har den i hænde. Opsiges lejeaftalen inden 4 uger før påbegyndelse af lejeperioden tilbagebetales depositum fratrukket 250,- kr. Ved annullering senere end 4 uger før påbegyndelse af lejeperioden er hele beløbet tabt.

10.  Force majeure.

Såfremt lejemålets gennemførelse, som følge af omstændigheder/force majeure f.eks. krig, natur- og forureningskatastrofer, tørke, andre usædvanlige vejrforhold, epidemier, grænselukning, trafikforhold, standsning af valutahandel, strejke, lockout og lignende force majeure, der ikke kunne forudses ved lejeaftalens indgåelse, ikke er mulig eller i væsentlig grad vanskeliggøres er Hometjek Alanya og feriebolig ejer berettiget til at annullere lejeaftalen, idet hverken ferieboligejer eller Hometjek Alanya dog kan gøres ansvarlig i nævnte tilfælde. Hometjek Alanya er ved force majeure berettiget til at få dækket samtlige afholdte omkostninger, der er forbundet med lejemålets ophør.

11.  Hometjek Alanya’s rettigheder.

Alle oplysninger på internettet har Hometjek Alanya videregivet så korrekt som muligt. Da der er tale om privatejede ferieboliger, kan der forekomme ændringer i forhold til de oplysninger, der er afgivet. Hometjek Alanya er ikke ansvarlig herfor.

Hometjek Alanya formidler udlejning af ferieboligerne, og er ikke ejer af disse. Udlejers ansvar og forpligtelser påhviler således feriehusejeren alene. Hometjek Alanya varetager feriehusejers interesser i forbindelse med afvikling af lejemålet. Såfremt et lejemål mod forventning ikke lader sig gennemføre af årsager, der ligger udenfor Hometjek Alanyas indflydelse, f.eks. som følge af tvangsauktion, misligholdelse fra ferieboligejers side eller lignende, er Hometjek Alanya berettiget til at annullere lejemålet mod øjeblikkelig tilbagebetaling af den allerede indbetalte leje. Hometjek Alanya er dog alternativt og efter eget valg berettiget til om muligt at tilbyde lejer et andet tilsvarende feriehus i samme område og til samme pris.

12.Forsikring af lejer.

I forbindelse med denne aftale er der ikke fra Hometjek Alanyas side tegnet nogen form for forsikring til dækning af personskader, som måtte opstå for lejer og dennes ledsagere under afvikling af lejemålet. Ej heller er der via Hometjek Alanya forsikringsmæssig dækning for evt. skader på lejers og/eller dennes ledsageres ejendele under afvikling af lejemålet.

Velkommen til HomeTjek

Hos HomeTjek Alanya tilbyder vi opsyn med din bolig i Alanya året rundt, med fokus på kvalitet fremfor kvantitet.

[gdlr_core_space height=”25px”]
Tosmur Mh. Eksi Gazipasa Cad. No: 2A/B

07400 Alanya Antalya Türkiye

[gdlr_core_space height=”20px”]

+45 53 77 28 50

+90 (532) 495 17 07

[gdlr_core_space height=”20px”]info@alanya-eurodan.dk

[gdlr_core_space height=”55px”][gdlr_core_social_network facebook=”#url” linkedin=”#url” twitter=”#url” pinterest=”#” icon-space=”30px” icon-color=”#cccccc” ]